Serdivan Tarihi

Zabıta Müdürlüğü

Müdür

Mustafa Engin KARAÇELİK

Telefon : 444 54 50 - 1652/1653

E-Mail : [email protected]

 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı; Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır.

Bu prosedür, Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Zabıta: 5393 Sayılı Belediye kanunun 51.maddesinde Belediye Zabıtası ― Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular‖ diye belirtilmiştir.

Tebligat: Belediye Encümeninin almış olduğu kararlar ile çeşitli kamu kurum veya kuruluşlardan gelen ve tebliğ edilmesi istenen evraklar,

İş Yeri Denetimleri: Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimi.

Mühür: Ruhsata bağlanması gerekirken ruhsat alamadan faaliyet gösteren iş yeri veya inşaatların faaliyetlerinin durdurulması için zabıta personeli tarafından işin durdurulduğunun gösterilmesidir.

Mühür Fekki: Faaliyeti yasal nedenler sonucu durdurulan, ancak ilgilisi tarafından mührün koparılmak suretiyle faaliyet gösteren iş yeri ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulması,

Dilenci Denetimleri: Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak emeksiz para kazanmayı alışkanlık haline getirerek dilenmek sureti ile para toplayan şahısların yakalanması ve Kabahatler Kanununa göre İdari Yaptırım Kararı tanzim etmek,

Semt Pazarları: Belediyemiz sınırları dâhilinde muhtelif sokak ve caddelerde, haftanın belirli günlerinde Belediye Meclis kararı ile kurulan geçici seyyar semt pazarlarına denir.

Seyyar Satıcı Denetimleri: Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak sokak, cadde veya meydan gibi vs. sağılıksız ortamda satış yapan satıcıların, sattıkları malzemelere el konulması,

Yıkım: 775 Sayılı Yasa ile 3194 Sayılı İmar Kanuna aykırı olarak yapılan yapıların yıkılması

 

PROSEDÜR VE AYRINTISI

 

4.1 Zabıta Büro İşlemleri ;

 

4.1.1.Evrakların Kaydedilmesi,

Zabıta Müdürlüğüne intikal eden tüm evraklar kayıt memuru tarafından bilgisayar ortamında kaydedilir. Bilgisayar ortamında kaydedilen evraklara kayıt numarası verilir. Gün içersinde biriktirilen evraklar ilgili ekip veya personele havale edilmek üzere Zabıta Müdürüne, daha sonra ilgili Zabıta Amirine havale ettirilir. Müdür ve Zabıta Amirinin havalesinden sonra evraklar ilgili ekibe verilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılır ve zimmet karşılığı ekibe verilir.

 

4.1.2 Evraklara cevabi yazıların hazırlanması,

Ekipler tarafından sonuçlandırılan evraklar veya doğrudan Müdürlüğümüz bürosu tarafından cevap verilmesi gereken evraklar, Müdürlüğümüz bürosunda, memur raporları doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili Zabıta Amiri, Zabıta Müdürü, Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanın imzası ile ilgili birim veya kurumlara gönderilir.

 

4.1.3 Günlük Hizmet Kartının Hazırlanması:

Müdürlüğümüz personeli Belediyemizin icra organı olduğundan adli vakalarla sürekli karşı karşıya kalmaktadır. Adli makamlar olayın meydana geldiği ilgili personelin görevli olup olmadığının Müdürlüğümüzden sormaktadırlar.

Bu nedenle, tüm ekiplerimize görevli olduğu bölge ve saatleri gösterenkayıtlı hizmet kartı hazırlanmaktadır. Hizmet kartlarını ekipler sabah göreve çıkarken bürodan teslim alır, akşamda görev bitimi, gün içerisinde ifa ettiği görevler doğrultusunda, hizmet kartını doldurarak Zabıta Büroya teslim ederler. Büro personeli tarafından söz konusu hizmet kartları ileride, doğabilecek adli vakalarda kullanılmak üzere günlük olarak arşivlenir.

 

4.1.4 Günlük Çalışma Programının Hazırlanması:

Zabıta Müdürlüğü Personelinin görev yaptığı yerleri, personel sayısını, izinli - istirahatlı personelin gösterildiği kayıtlı çalışma programıdır. Bu program günlük olarak hazırlanır ve ilgili Zabıta Amirine imzalattırılır ve ileride doğabilecek adli ve idari soruşturmalarda kullanılmak üzere arşivlenir.

 

4.1.5 Günlük Nöbet Çizelgesinin Hazırlanması,

Zabıta Personeli 24 saat esasına göre çalışan Belediyenin kolluk kuvvetidir. Bu nedenle dini ve milli bayramlarda ve hafta sonlarında Belediyemize gelen şikâyetleri değerlendirmek üzere nöbetçi personel görevlendirilmektedir. Nöbetçi personelin nöbet süresince yapması gereken talimatlar nöbet defterine yazılır ve bu talimatlar doğrultusunda görev ifa edilir.

 

Nöbetçi ekip görev bittikten sonra yazılı talimatlar doğrultusunda nöbet defterini doldurur ve bir gün sonra ilgili Zabıta Amirine onaylattırılır.

 

 

4.1.6 Personel Sağlık Raporlarının Arşivlenmesi:

Müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve hasta olup da, doktora muayene olan ve muayene sonucunda doktorun rapor vermesi halinde, rapor günlük çalışma programına işlenir. Raporun bir sureti ilgili personelin özlük dosyasına konulmak üzere bir üst yazı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne, bir sureti de adı geçen personelin Müdürlüğümüzde bulunan gölge dosyasına konur.

 

4.1.7 Zabıta Personeline Senelik İzin Kâğıdının Hazırlanması:

Yıllık izne ayrılmak isteyen Personel ilk önce;

Ekip Amirinden,

Bağlı bulunduğu Zabıta Amirinden,

Daha sonra Zabıta Müdüründen izin alır.

Zabıta Müdüründen izin aldıktan sonra büroya gelerek senelik izne ayrılmak istediğini belirtir ve senelik izin kâğıdı büro personeli tarafından hazırlanır. İzin kâğıdının bir sureti senelik izne ayrılan personele, bir sureti Müdürlüğümüzde bulunan gölge dosyasına, bir sureti de adı geçen personelin özlük dosyasına konulmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

Ayrıca, izin süresi boyunca söz konusu personelin senelik izne ayrıldığı günlük çalışma programına işlenir.

 

4.1.8 Zabıta Müdürlüğü Personelinin Günlük Devam İzlenim Cetvelinin Hazırlanması:

Müdürlüğümüz personelinin işe gelip gelmediğini ve Personelden izin veya rapor alanları takip etmek amacı her personel için ayrı ayrı, aylık imza sirküleri hazırlanır. Bu imza sirkülerine personel sabah işe geldiğinde ve akşam işten çıktığında imzalar. Personelin izin veya raporları bu imza sirkülerine işlenir. Söz konusu imza sirkülerinden oluşan dosya her gün görevli Zabıta Müdürü veya Amiri tarafından kontrol edilir.

 

 

 

4.1.9 Zabıta Müdürlüğü Mutemet İşlemleri:

Müdürlüğümüz mutemedi bir yıllığına aşağıda belirtilen görevleri yapmak amacı ile Zabıta Müdürü tarafından Belediye Başkanının Onayı ile seçilir. Zabıta Müdürlüğü mutemedinin yapmış olduğu iş ve işlemler maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

Müdürlüğümüzün avans, kredi gibi işlemleri takip eder,

Müdürlüğümüz personelinin maaş ile ilgili işlemlerini takip eder.

Müdürlüğümüz personelinin aylık fazla çalışma ücreti ile ilgili puantajını her ay düzenli olarak hazırlar ve

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilir.

Personelimizin kadro, terfi vb. özlük işlemlerini takip eder,

Personelimize melbusat yardımının yapılması için gerekli girişimleri yapar ve yasal süreçlerini takip eder,

Müdürlüğümüz Personeli tarafından 5393 Sayılı yasa kapsamında yeddi emine alınan malzemelerin yasal

süreç içerisinde depoda saklanmasını sağlar.

 

4.2 Evrakların Arşivlenmesi;

Müdürlüğümüz kayıtları, arşivleme de dâhil olmak üzere tüm bilgi ve belgeler bilgisayar ortamına kaydedilmektedir.

Müdürlüğümüz arşivleme sisteminde evrakların konularına göre klasörlere 1’ den 22’ye kadar numara verilir, bu numaralar hem bilgisayarda kayıtlı evrak kayıt programına, hemde klasör üzerinde gösterilir. Ayrıca her bir klasöre evrak tarihine göre bilgisayar ortamında evrakın konduğu klasöre ait kayıt numarası verilir. Bu arşiv kayıt numarası evrak kayıtta da gösterilir. Bu klasörlerden,

 

 • Kanunlar
 • Yönetmelikler
 • İç Genelgeler
 • Dış Genelgeler
 • Duyurular(ilanlar)
 • Olurlar, Onaylar
 • Aylık Faaliyet Raporları
 • Yıllık Faaliyet Raporları
 • Valilikten Gelen İhbar ve Şikayetler
   
 • Meclis Üyeleri
     
 • Meclis Gündemleri
     
 • Meclis Kararları İlanı
     
 • Encümen Gündemleri
     
 • Encümen Kararları
     
 • Encümen Kararları Tebligatı
   
 • Nöbetler ve Görev Dağılımları
   
 • Tutanaklar
       
 • 5326  Sayılı Kanun Gereği
     

vEsnaf Denetimleri

     

vPazar Denetimleri

     

vSeyyar Denetimleri

     
 • Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar
   
 • Kurum Adına Yapılan Tebligatlar
   
 • Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar
 
 • Trafik Komisyon Kararları (UKOME)
   
 • Hesap İşleri, Melbusatlar
       
 • Asker Aile Yardımı Yapılan Araştırma
   
 • Dilekçe İzleme ve Sonuçlandırma
   
 • Tebligatlar
       
 • E-Uygulamalar
     
 • Daire İçi Gelen Giden Yazılar
   
 • Kaymakamlık Makamı Gelen Giden Yazılar
 
 • Valilik Makamı Gelen Giden Yazılar
   
 • Büyükşehir Belediyesi Gelen Giden Yazılar
 
 • Çevre Belediyelerden Gelen Giden Yazılar
 
 • Esnaf ve Sanatkar Odaları Gelen Giden Yazılar ve Fiyat Tarifeleri
 • Personel Dosyası
     
 • Kurum İçi Görevlendirme, Kurum Dışı Görevlendirme
     

 

 

4.3 Denetim Faaliyetleri:

4.3.1 Nizam İntizamla İlgili Denetimler:

Müdürlüğümüz, nizam intizamı temin etmek ve Belediye emir ve yasakları doğrultusunda İlçe sınırları içerisinde görev yapmak üzere 2 ekipten oluşmaktadır. Söz konusu ekipler sorumlu olduğu bölgelerde rutin görevlerini yaparken nizam intizamla ilgili olumsuzluklara rastladığında;

* Kabahatler Kanunu kapsamına giren hususlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre;

* Belediye Zabıtası Yönetmeliği kapsamına giren hususlar hakkında Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre;

* Diğer mevzuat kapsamına giren hususlara rastladığından ilgili mevzuat gereğince gerekli yasal işlemleri

başlatır.

Yapılacak yasal işlemler aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

4.3.2 Trafik Denetimleri:

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz sınırları dâhilinde verilen trafik hizmetleri maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır;

Yaya geçişlerini engelleyecek şekilde yaya yollarına park eden araçlara mani olmak,

belirlenen saatlerde açılmasını ve kapatılmasını sağlamak,

Pazartesi günleri Otuzikievler Mahallesi 837. Sokakta park eden araçlara mani olmak,

Salı günleri İstiklal Mahallesi Sanayi Caddesi üzerine park eden araçlara mani olmak,

Çarşamba günleri Kemalpaşa Mahallesi Karabaş Sokakta park eden araçlara mani olmak,

Perşembe günleri Bahçelievler Mahallesi Altınoluk Sokakta park eden araçlara mani olmak,

Cumartesi günleri Arabacıalanı Mahallesi Serdivan Stadı yanında kurulan Sosyete ve sebze pazarında park eden araçlara mani olmak,

Başkanlık Binası önüne uygunsuz park eden araçlara mani olmak ve trafik akışını düzenlemek,

 

4.3.3 Dilencilerle ilgili Denetimler:

Müdürlüğümüz Zabıta ekipleri;

Vatandaşlarımızdan gelen şikâyete istinaden,

Müdürlüğümüz yetkililerinin vereceği emir doğrultusunda,

Ekiplerin sorumlu olduğu bölgelerde rutin görevini yaparken kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak özellikle

Cuma günleri cami önlerinde dilenen şahıslar toplanır,

- Dilencinin üst araması yapılır,

- Toplanan her bir dilenci için İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir.

— İdari Yaptırım Karar Tutanağına bahse konu olan para cezasının peşin ödenmesi halinde kanunda öngörülen gerekli indirim yapılarak para cezası tahsil edilir.

— İlgilinin peşin ödeme yapmaması halinde ceza kararına bahse konu olan para cezasının tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilir.

— Üst araması sonucunda dilencinin üzerinden para çıkması halinde Kabahatler Kanununa göre tutanak altına alınır ve mülkiyetin kamuya geçmesi için Belediye Encümeninden gerekli karar alınır,

— Alınan karar neticesinde üst araması sonucunda çıkan paralar Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılır,

 

4.3.4 Seyyar Satıcılarla ilgili Denetimler;

Belediyemiz sınırları içerisinde ana arterler başta olmak üzere; Belediye yetkililerinin vermiş olduğu emre istinaden,

Şikâyet ve müracaatlara istinaden,

Zabıta ekibinin rutin kontrolleri esnasında seyyar satıcıya rastladığında satıcının malzemelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (m) fıkrası gereğince el konulur.

El konulan malzemelerden gıda dışı malzemeler 30 gün, gıda ile ilgili malzemeler 2 gün içerisinde ilgilileri tarafından cezası ödenmeyerek alınmayan malzemelerden gıda dışı malzemeler fakirlere, gıda ile ilgili malzemelerde gıda bankalarına teslim edilir.

— Her bir seyyar satıcı için İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir.

— İdari Yaptırım Karar Tutanağına bahse konu olan para cezasının peşin ödenmesi halinde kanunda öngörülen gerekli indirim yapılarak para cezası tahsil edilir.

— İlgilinin peşin ödeme yapmaması halinde ceza kararına bahse konu olan para cezasının tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderilir.

 

Tüm ekiplerimiz sorumlu olduğu bölgelerde seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam eder.

 

4.3.5 Çevre ile ilgili Denetimler:

Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri sorumlu olduğu bölgelerde çevre ile ilgili gelen şikâyetlerden,

Belediyemiz hudutları dâhilinde izinsiz olarak cadde ve sokaklara asılan pankart, afiş, vb. ilanlar çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğundan, Müdürlüğümüz ekipleri tarafından toplanır. İlgilileri hakkında; gerçek kişiler için İdari Yaptırım Kararı, tüzel kişiler için İdari Yaptırım Kararı tanzim edilerek gerekli yasal işlemler yapılır.

Yine Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller esnasında Belediyemizden izin almadan veya harçları ödenmeden yapılan tretuvar ve yol kazılarına rastlanıldığında, telsizle Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Şayet Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşılamadığı takdirde ilgili şahıs hakkında zabıt varakası tanzim edilerek gerekli yasal işlem yapılmak üzere bir üst yazı ile Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri görevli olduğu bölgelerinde rutin görevlerini yaparken, dolan çöp konteynırlarına veya süpürülmesi gereken cadde ve sokaklara rastladığında, söz konusu olumsuzluğun giderilmesi telsizle Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden talep edilir.

Ekiplerimiz görevli olduğu bölgelerde, kamunun ortak alanları olan yaya alt ve üst geçitlerine veya elektrik trafolarına yazılan gayri ahlaki yazılara rastladığında temizlenmesi için telsizle Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

 

4.3.6 İş Yeri Denetimleri:

Belediyemiz hudutları dâhilinde faaliyet gösteren ve 5393 Sayılı Yasa gereğince Başkanlığımız tarafından ruhsatlandırılan veya ruhsatlandırılmakla görevli kılınan iş yerleri; ruhsat, nizam intizam, temizlik, kaldırım ve yol işgali gibi benzeri hususlarda;

Belediye yetkililerinden,

Şikâyet ve müracaatlara istinaden,

Zabıta Personelinin yapmış olduğu rutin kontrolleri esnasında denetlenir. İş yeri ruhsatı olmayanlar hakkında üç nüsha olacak şekilde 5393 Sayılı yasa kapsamında Ceza Zabtı tanzim edilir. Ceza zabtının,

Bir nüshası ilgiliye,

Bir nüshası gerekli yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne,

Bir nüshası da Zabıt koçanında kalır.

Zabıt varakası Belediye Başkanının onayı alınmak suretiyle Belediyemiz Encümenine sunulur. Belediye Encümeni tarafından verilen karar doğrultusunda iş yeri hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

 

4.3.7 Gecekondu ve İnşaat Denetimleri:

Belediye sınırları dâhilinde izinsiz olarak hazineye, kamuya veya bir başka kamu kurum ve kuruluşlara veya ilgilinin izni alınmadan arsası üzerine yapılan inşaat veya işgallere mani bölgeden sorumlu zabıta ekibi tarafından engel olunur.

Ekiplerimiz kendi görev ve sorumluluk alanına giren bölgelerinde herhangi bir kaçak yapıya rastladığında; bu yerin tapulu olup olmadığını araştırır. Yapılan araştırma sonucunda;

Kaçak yapı tapulu alanda ise telsizle İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilir.

Şayet kaçak yapı hazine veya kamuya ait alan üzerine kalıyor ise; ekip inşaatı durdurur ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18.maddesi gereğince gerekli yıkımı yapar.

Şayet yıkımı gerçekleştirecek ekibin gücü yetmiyor ise, söz konusu inşaat polis nezaretinde yıkılır ve ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere kanun gereği yıkım tutanağı tanzim eder ve yıkım tutanağı ı bir üst yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Söz konusu inşaat denetimleri kesintisiz olarak devam eder.

* Ayrıca, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü rutin kontrollerini yaparken teknik elamanları ile birlikte ruhsatlı yapıları kontrol etmek üzere bir Zabıta Personeli görevlendirilir.

 

 

4.3.8 Semt Pazarları ile ilgili Denetimler:

Meclis kararları ile belirlenmiş Cadde ve Sokaklarda haftanın 5 günü toplam 5 Semt Pazarında görev yapmak üzere Zabıta Ekibi oluşturulmuştur. Söz konusu Zabıta Ekibimiz;

Halkımızın alış-verişini kolay ve rahat yapabilmesi için pazar ortalarında veya çevresinde faaliyet

gösteren seyyar satıcılara mani olur.

Bina ve işyerlerine giriş - çıkışların engellenmemesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

Semt pazarlarında sağlıksız ortamda açıkta pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan tüketilen gıda maddesi satıcılarının denetimini yapar, bahse konu olan gıda maddelerinin daha sağlıklı bir ortamda satılmasını sağlar.

Semt Pazarında faaliyet gösteren ancak çevresini kirleten veya nizam intizama uymayan esnaflar ikaz eder, yapılan ikaza rağmen olumsuzluğu gidermeyen tezgâh ilgilileri hakkında Zabıt Varakası tanzim edilir.

Pazar yerlerinde tezgâh açan esnafların etiketlerini kontrol eder ve nizami etiket kullanmayanlar hakkında 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre zabıt varakasını tanzim ederek büroya teslim eder. Büro Zabıt Varakası hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere yine aynı yasa gereğince bir üst yazı ile Kaymakamlık Makamına gönderir.

Semt pazarlarında görev yapan Zabıta Ekibi yukarıda belirtilen olumsuzlukların dışında kalan ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği kapsamına giren suçlara rastladığında Zabıt Varakasını tanzim ederek Büroya teslim eder. Büro tarafından zabıt varakası Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine sunulur. Söz konusu şahıs hakkında Encümenden çıkacak karar doğrultusunda gerekli yasal işlem yapılır.

* Seyyar satıcılık, dilencilik, başkalarını rahatsız etme vb. suçlara rastladığın da gerçek kişiler için İdari Yaptırım Karar Tutanağı, kabahati işleyen Tüzel kişi ise İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir.

Ayrıca Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarına Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından her takvim yılı yenilenmek üzere tezgâh kurma belgesi verilir. Yılbaşı itibari ile semt pazarlarında faaliyet gösteren tüm esnaflar tezgâh kurma belgesi alması için uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen tezgâh kurma belgesi almamakta ısrar eden esnaflar hakkında zabıt varakası tanzim edilir ve Başkanlık Onayı alınmak sureti ile Zabıt Varakası Belediye Encümenine sunulur.

— Pazarcı esnafına tutulan zabta istinaden Belediyemiz Encümeni tarafından verilen para veya faaliyetten men kararı tebellüğ ilmühaberi ile tebliğ edilir.

— Encümen kararına bahse konu olan Para cezasının tahsil edilmesi için karar bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir.

— Belediye Encümeni; zabıt tutulan pazarcı esnafına, tezgâh kurma belgesi alıncaya kadar faaliyetten men kararı verdi ise, karar tebellüğ ilmühaberi ile pazarcı esnafına tebliğ edilir.

 

Yapılan tebligat neticesinde pazarın kurulduğu ve tebligatta belirtilen sürelerde pazarcı esnafın faaliyetine son verilir ve tezgâh yerine de Bu Tezgâh İlgilisi Belediyemizden Tezgâh Kurma Belgesi almadan faaliyet gösterdiğinden dolayı Zabıta Müdürlüğü tarafından kapatılmıştır.” ibareli tabelalar konur ve tezgâh ilgilisi hakkında mühürleme zabtı tanzim edilir. Faaliyetten men kararının süresi dolduktan sonra veya ilgilinin Tezgâh Kurma Belgesi alması halinde, söz konusu Encümen Kararı memur raporu ile birlikte büroya teslim edilir.

 

4.4 Yardım Talebi Tahkikatları:

4.4.1 Asker Ailesi Yardım Talebi Tahkikatları:

Yazı İşleri Müdürlüğüne asker ailesi yardımı için müracaat eden ailelerin tahkikat formları Müdürlüğümüze gönderilir. Tahkikat formlarının evrak kaydı yapılır ve tahkikatı yapılmak üzere ilgili Zabıta Amirliği’ne zimmet karşılığı teslim edilir. Bölgeden sorumlu ekip tarafından müracaatta bulunan asker ailesinin evinde ve çevresinde gerekli tahkikat yapılır ve ilgili Müdürlüğe gönderilmek üzere Zabıta büroya teslim edilir. Büro tarafından evrak Zabıta Müdürünün onayı alındıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

 

4.5 İş Yerlerine Verilen Faaliyetten Men Kararının Uygulanması:

Belediyemiz hudutları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerleri 5393 ile 3572 Sayılı yasalar gereğince, Belediyemizden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerleri hakkında 1608 Sayılı Yasa, 5393 Sayılı Yasa ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince zabıt varakası tanzim edilerek bir üst yazı ile Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra Belediye Encümenine sunulur. Belediye Encümeninden gelen iş yerinin Ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men kararına istinaden veya

Belediyemiz Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından verilen faaliyetten men kararına istinaden iş yeri ilgilisine iş yerini ruhsata bağlaması için tebellüğ ilmühaberi yapılır. Tebligat neticesinde iş yeri ilgilisi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış ise iş yeri giriş kapısından mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilir. İş yerinin giriş kapısından mühürlendiğine dair mühürleme zabtı tanzim edilir. Söz konusu iş yeri mühürlendikten sonra evraklar Büroya teslim edilir.

Faaliyetten men kararı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden geldi ise, iş yerinin giriş kapısından mühürlendiğine dair büro tarafından Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bilgi verilir.

Şayet; faaliyetten men kararı Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabta istinaden Belediye Encümeni tarafından verilmiş ise, faaliyetten men kararı uygulandıktan sonra evrak, kayıtları kapatılarak arşive kaldırılır. Bahse konu olan iş yeri ilgilisine Belediye Encümeni tarafından faaliyetten men kararının yanında para cezası verilmiş ise, para cezasının tahsil edilmesi bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilir.

İş yeri, mühürleme işlemini gerçekleştiren ekip tarafından, her gün mührün sökülüp sökülmediği hususunda gerekli takip ve kontrolü yapar.

İş yeri ilgilisi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra iş yerinin mührünün sökülmesini Müdürlüğümüzden talep eder ise; iş yerinin giriş kapısına takılan mühür ekiplerimizce sökülür ve iş yeri hakkında Mühür Açma Zabtı tanzim edilir. Söz konusu iş yeri ile ilgili faaliyetten men kararı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelmiş ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iş yerinin mührünün sökülüp faaliyetine izin verildiğine dair bilgi verilir. Şayet faaliyetten men kararı Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabta istinaden verilmiş ise Mühür Açma Zabtı işyerinin evraklarıyla birleştirilerek dosyasına kaldırılır.

 

 

 

4.6 Mühür Fekki:

Yukarıda prosedür 6.2’de belirtildiği gibi ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri ilgilisi yapılan tebligata rağmen iş yerlerini ruhsata bağlamadığı takdirde, iş yeri giriş kapısından mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilir ve iş yerinin faaliyetten men edildiğine dair mühürleme zabtı tanzim edilir. Mühürleme işlemini gerçekleştiren ekip, bahse konu olan iş yeri ilgilisinin mührü söküp sökmediğini tespit etmek amacıyla, iş yerini her gün kontrol eder. Şayet iş yeri ilgilisi mührü sökerek faaliyet gösterir ise; iş yeri ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Mühür Fekki Zabtı tanzim ederek iş yerini giriş kapısından tekrar mühürlemek suretti ile faaliyetten men eder. İş yeri ilgilisi hakkında tanzim edilen  Mühür Fekki Zabtı ile ikinci mühürleme zabtı bir raporla büroya teslim edilir. Büro tarafından bahse konu olan şahıs hakkında tanzim edilen mühür fekki zabtı ve mühürleme zabtı ile ilgili evrakları Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilir. Söz konusu iş yeri mühürleme işlemini gerçekleştiren zabıta ekibi tarafından sürekli kontrol edilir. Bahse konu olan iş yeri ilgilisi mührü tekrar sökerse, yukarıda belirtilen işlem tekrarlanır.

 

4.7 Tebligatlar:

Müdürlüğümüze kurum içinden veya kurum dışından Zabıta marifetiyle tebliğ edilmek amacı ile gönderilen evraklar Zabıta Büroda kaydı yapılır ve tebliğ istenen evrakın adresi hangi bölgede ise, o bölgeye bakan Zabıta ekibine verilir.

Şahıs evde bulunur ise tebligat ilgili şahsa tebliğ edilir ve söz konusu tebligatın tebliğ edildiğine dair kayıtlı tebellüğ ilmühaberi tanzim edilir veya tebligatla birlikte gönderilen tebliğ alındısı evrakıyla birlikte Zabıta büroya teslim edilir.

Şayet şahıs belirtilen adreste oturmuyor ancak, Mahalle Muhtarlığında kaydı var ise; tebligat mahalle muhtarlığına teslim edilir ve 10 gün süre ile kalmak sureti ile ihbarname ilgilinin kapısına yapıştırılır.

Belirtilen adrese gidildiğinde şahıs orada oturmuyor ve mahalle muhtarlığında da kaydı yok ise Mahalle Muhtarlığından ―Yokluk Belgesi‖ alınır ve tebligat geldiği kuruma iade edilmek üzere Zabıta Büroya teslim edilir.

Zabıta Büroya teslim edilen evraklar ister tebligat tebliğ edilmiş olsun, isterse tebliğ edilmemiş olsun, evrak bir üst yazı ile geldiği birim veya kuruma gönderilir.

 

4.8 İlanlar;

Müdürlüğümüze kurum içinden veya kurum dışından gelen ilanlar, evrakın üzerinde belirtilen tarihler arası Belediyemiz ilan panosunda astırılmak sureti ile ilan edilir. Söz konusu ilanının ilan edildiğine dair ilan zabtı tanzim edilerek, ilanın geldiği kurumu veya kuruluşa bir üst yazı ile ilan zabtı gönderilir.

 

4.9 Şikâyet ve Müracaatlar;

4.9.1 Yazılı Şikayetler;

Belediyemize gelen şikâyetlerde, Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile ilgili dilekçe, faks, e-mail vb. yollar ile gelen şikâyetlerin evrak kaydı yapılır. Evrakı kaydı yapıldıktan sonra söz konusu şikâyet hangi Zabıta Amirliğinin sorumluluk alanına giriyor ise; o Amirliğe evrak zimmet karşılığı teslim edilir. Evrakı alan ekip şikâyete konu olan adrese gider ve;

Sorunu çözer ve sorunun çözüldüğüne dair bir raporla evrakı büroya teslim eder.

Sorunun giderilmesi için ilgilisine tebligat yapılır ve tebligat neticesinde şikâyet giderilmiş ise şikâyetin giderildiğine dair dilekçe ilgilisine bilgi verilir.

Yapılan tebligata rağmen şikâyet giderilmemiş ise şikâyete konu olan şahıs hakkında zabıt varaksı tanzim edilerek, Belediyemiz Encümenine gönderilir. Belediye Encümeninden çıkacak karar doğrultusunda gerekli yasal işlem yapılır. Dilekçe ilgilisine de şikâyetine konu olan şahıs veya iş yeri hakkında zabıt varaksı tanzim edildiğine dair bilgi verilir.

Şayet şikâyete konu olan hadise diğer Müdürlüklerin yetki ve sorumluluk alanına giriyor ise, konu ile ilgili rapor tanzim edilerek, dilekçe ilgili Müdürlüğe gönderilmek üzere evrak büroya teslim edilir. Dilekçe bir üst yazı ile büro tarafından ilgili Müdürlüğe gönderilir.

 

 

 

4.9.2 Sözlü şikâyetler;

Gerek Müdürlüğümüze, gerekse Belediyemizin diğer birimlerine bildirilen şikâyetler;

Müdürlüğümüzün şikâyetlerini dinlemekle görevli personelimize şikâyet ulaştığı an, Günlük Şikâyet Takip Defterine işlenir. Kaydı yapılan şikâyet telsiz anonsu ile ilgili adreste görev yapan Zabıta Ekibine bildirilir. Kaydı yapan zabıta personeli, ilgili ekibin şikâyeti sonuçlandırıp – sonuçlandırmadığının takibini yapar. Şikâyete konu olan sorun giderildikten sonra veya ekibin Zabıta Merkezde görev yapan personele şikâyeti giderdiğine dair bilgi verdikten sonra, şikâyet ilgilisine telefonla şikâyetinin giderildiğine” dair bilgi verir. Kayıt formunda şikâyetin kaydı kapatılır.

Zabıta Müdürlüğüne yapılan sözlü veya yazılı tüm şikâyetler aylık olarak veri analiz prosedürüne göre analiz edilir. Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü uyarınca arşivlemesi yapılır.

 

4.10 Kültürel Etkinlikler;

4.10.1 Kurban Yerlerinin Organizasyonu;

Kurban mevsiminde Kurban Komisyonunun alacağı karar doğrultusunda kurulan kurban kesim ve satış yerlerinde Müdürlüğümüz personeli Belediye emir ve yasaklarının takibi doğrultusunda görev yapar.

 

4.10.2 Milli Bayramlarda Atatürk Anıtına Çelenk Konulması;

Milli Bayramlarda Atatürk anıtına Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından çelenkler konulmaktadır. Söz konusu Bayramlarda Belediyemiz çelengi Belediye Başkanının nezaretinde, çelenk yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğümüz personeli tarafından konulur.

 

4.11 Müdürlüğümüzün Haberleşme Sistemi;

 

Müdürlüğümüz haberleşmesi telefonla veya her ekip amirleri ile ekipte rütbeli personel bulunmadığı takdirde en kıdemli veya Zabıta Müdürünün tespit edeceği bir personele verilen telsizlerle gerçekleştirilmektedir.

 

4.11.1 Telefonla Haberleşme:

Zabıta Merkezde görev yapan personel Müdürlüğü gelen şikayet ve istekleri kayda alır ve ilgili birime havale eder.

Müdürlüğümüz Zabıta Ekiplerinden veya telsiz kullanıp da mıntıkada görev yapan Belediyemiz ekiplerden yardım isteyenlere, Zabıta Merkez araya girerek yardım istedikleri birim veya şahıslarla telefonla irtibat kurar ve neticesini telsiz anonsu ile yardım isteyen ekibe bildirir ve böylelikle koordineyi sağlar.

Müdürlüğümüzün diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla irtibatı sağlar.

Zabıta Müdürlüğünde yapılan faaliyetlerin Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü uyarınca arşivlemesi yapılır.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 • Gecekondu Yıkım Zabtı
 • Günlük Çalışma Programı
 • Tebellüğ İlmühaberi
 • Mühürleme Zabtı
 • Mühür Açma Zabtı
 • Mühür Fekki Zabtı
 • Günlük Hizmet Kartı
 • Günlük Şikâyet Takip Formu
 • 4077 Sayılı Zabıt Varakası
 • İnşaat Tespit Zabtı
 • Zabıt Varakası
 • Tebellüğ İlmühaberi
 • İlan Zabtı
 • İhbarname
 • Günlük İmza Formu
 • Tebellüğ İlmühaberi
 • Mühürleme Zabtı
 • İdari Yaptırım Karar Tutanağı (Gerçek Kişiler İçin)
 • İdari Yaptırım Karar Tutanağı (Tüzel Kişiler İçin)
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu
 • 1608 Sayılı Umuri Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun,
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
 • 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • Belediye Zabıta Yönetmeliği
 • Belediye Zabıtası Kılık Kıyafet Yönetmeliği,
 • Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü
 • Veri Analiz Prosedürü

Daha fazla okumak için tıklayınız