Serdivan Tarihi

Veterinerlik

Veterinerlik

Telefon, dilekçe yada e-posta yolu ile gelen şikayetler kullanılan sampaş programı üzerinden  kalem personeli tarafından kayda alınır. Sokak hayvanları toplama sorumlusuna haber verilerek Sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyon merkezine naklinin gerçekleştirilmesi, kısırlaştırılan ve aşılanan hayvanların alındığı ortama bırakılması sağlanır.

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Belediyemiz sınırları içerisindeki geri dönüşüm atıkları sözleşme yapılan firma tarafından toplanmakta ve atık miktarlarına ait raporlar firmanın çevre mühendisi tarafından düzenlenerek müdürlüğümüze teslim edilmektedir.

Temizlik

Temizlik

Müdür : Mustafa Akyıldız

Telefon : 444 54 50 - 1202/1203

E-Posta : temizlik @serdivan.bel.tr

1.      AMAÇ ve KAPSAM :

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

Bu prosedür Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar

                                                         

2.      TANIMLAR VE KISALTMALAR:

 Konteyner :Apartman ve çevreden çıkan çöplerin konulduğu galvaniz çöp kutularıdır. 0.8m

 

3.      SORUMLULAR:

Bu prosedür Temizlik İşleri Müdürü tarafından hazırlanır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk açısından Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu prosedürün yürütülmesinden müdürlükte görevli olan personel sorumludur. Prosedürün kullanıcıları da müdürlükte görev yapan personeldir.

 

4.      PROSEDÜR AYRINTISI:

 

4.1 Evrak Kayıt Faaliyetleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasası’na göre teşkil edilen Müdürlüklerinden olup, Belediye Başkanı’nın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar. Müdürlüğümüze gelen – giden evraklar; kurum içi ve kurum dışı olarak gelmektedir. Kurum dışından gelen tüm evraklar Yazı İşleri kayda girdikten sonra kayıt numarası alarak müdürlüğümüz gelen-giden evrak kayıt defterine kaydı Kalem Personeli tarafından yapıldıktan sonra müdüre gönderilir. Konunun içeriğine göre müdür ilgili personele evrağı havale eder ve gerekli talimatları verir. İlgilisi tarafından gerekli kontroller ve işlemler yapıldıktan sonra yazışma gerekiyor ise iki nüsha olarak cevap yazısı Kalem Personeli tarafından hazırlanır. Evrak sırası ile müdür, başkan yardımcısı, başkan onayı alındıktan sonra müdürlüğümüzün giden evrak kayıt defterinden sıra nosu alarak bir nüshası Yazı İşlerine gönderilir. Diğer nüshası ise ilgili gelen-giden evrak klasöründe arşive kaldırılır.

 

4.2 Serdivan Belediyesi Sınırları İçerisinde Cadde ve Sokakların Temizliği;

 

 Pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması; Müdürlüğümüzce her yıl aralık ayında yapılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi Hizmet alımlarına göre Temizlik İhaleleri, müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu özel şartname ve kanunda belirtilen teknik şartnameye uygun olarak ihale yapılır, İhaleyi alan firma, Serdivan Belediyesi sınırlarında mevcut cadde ve sokakların belli bir program dahilin de temizliğini gerçekleştirir. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarların kurulduğu yerlerin çöpünü alır, süpürür, pazar alanları, alt geçitler ve meydanların yıkamasını yapar.

 

 4.3 İhale Edilen Tüm İşlerin Takibi ve Kontrolleri;

 

 Kontrol sorumlusu, kontrol mühendisi ve kontrol amiri (müdür) tarafından günlük olarak araç programları, bölgesinde kontrol edilir.

Müetahhit tarafından çalıştırılan araç ve işçi personelin yapmış olduğu işin aylık hak edişleri her ayın birinde kontrol mühendisi tarafından hak edişi yapılır ve imzalar, sonrasında kontrol amiri (müdür) tarafından onaylanır ve başkan yardımcısı tarafından da görülür. Onaylanan evrak önce evrak kayıt defterinden giden evrağa numara verilir ve ödemenin yapılabilmesi için hesap işlerine zimmet ile gönderilir.

 

4.4 Boş Alanlardaki Molozların Toplanması;

 

Müdürlüğümüz kontrol elemanları veya vatandaşlarımız tarafından bildirilen molozlar toplanarak açık araçlar ile Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledilir.  

4.5 Evsel Atıklarının Toplanması;

 

İhale ile işi alan firma kendisine ait çöp araçları ve personeli ile cadde, sokak, apartman vb. muhtelif yerlerindeki çöpleri toplar, çöp konteynerlarını boşaltır, konteynerların çevresi ilaçlanır veya kireçlenerek hijyen sağlanır. Alınan çöpler Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait çöp transfer istasyonuna nakli yapılmasını sağlar. Müdürlüğümüz personeli tarafından periyodik olarak alan kontrolleri yapılır.

 

Vatandaş tarafından yapılan talepler yazılı veya sözlü olabilir. Talep veya şikayet yazılı ise evrak Yazı İşlerinden havale edilerek müdürlüğümüze gelir. Talep veya Şikayet sözlü ise kullanılan sampaş programına kaydı yapılır. Şikayet ve Talepler günlük olarak takip edilerek gerekli görüldüğünde kullanılan sampaş programı üzerinden raporları alınır. Belediyemize veya doğrudan müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından yapılan çöpler ile ilgili şikayetler ihale edilen firmaya bildirilerek gereğinin yapılması sağlanır.

 

Çöp konteynerı ihtiyacı olan cadde ve sokaklara 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu göre müdürlüğümüz tarafından satınalma yolu ile mal alımı yapılarak, planlanan yerlere dağıtımı yapılır.Tıbbi Atıklar; Belediye sınırlarımız içerisindeki 20 yataklıdan aşağı olan sağlık kurumları ve özel muayenehanelerin tıbbi atık alım sözleşmelerinin müdürlüğümüzce yapılması ve bu atıkların özel araç ile tıbbi atık toplama ekibimiz ile alınarak Büyükşehir Belediyesi Yıkama Tesislerine götürür. Tıbbi Atık Toplama Ekibimiz altı ayda bir tam teşekkülü sağlık kontrolü ve koruyucu aşıları yapılır, kendilerine özel koruyucu kıyafetler verilir. Açık arsalardaki otların temizlenmesi; açık arsa alan ve benzeri yerlerdeki gelişi güzel yetişmiş, çevrede olumsuz görüntü oluşturan ot, çimen vb. benzeri bitkilerin biçilerek temizlenmesi işi yapılmaktadır.

 

 

 

 

4.6 Park Bahçe Faaliyetleri:

 

Park, çocuk bahçeleri ve yeşil sahaların gerek yeniden tanzimi ve gerekse eskilerin onarılması ve yaşatılması için lüzumlu olan toprak taşıma, moloz atma, çukur açma, kamyon yükleme ve boşaltma, gübre aktarma ve nakletme, taş, çimento, kum, mıcır ve çöplerin kamyona yüklenip taşınması, boşaltılması ve yeşil sahalardaki otların biçilmesi vs. gibi tüm park hizmetleri bahçe işçileri tarafından gerçekleştirmektedir. Münferit olarak verilmiş görevlerden koru, köşk, çocuk bahçesi, yeşil saha ve refüjler de olacak her türlü teknik işler yapılmaktadır.

 

4.7 İlaçlama Faaliyetleri:

 

Sinek ve sivri sinek, bit, pire, fare ilaçlaması ile ilgili işleri İlaçlama sorumlusu tarafından takip edilerek yapılan faaliyetler konusunda müdür bilgilendirilmektedir.

 

4.8 Geri Dönüşüm Faaliyetleri:

 

Belediyemiz sınırları içerisindeki geri dönüşüm atıkları sözleşme yapılan firma tarafından toplanmakta ve atık miktarlarına ait raporlar firmanın çevre mühendisi tarafından düzenlenerek müdürlüğümüze teslim edilmektedir.

 

4.9 Sokak Hayvanlarının Toplanması Faaliyetleri

 

Telefon, dilekçe yada e-posta yolu ile gelen şikayetler kullanılan sampaş programı üzerinden  kalem personeli tarafından kayda alınır. Sokak hayvanları toplama sorumlusuna haber verilerek Sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyon merkezine naklinin gerçekleştirilmesi, kısırlaştırılan ve aşılanan hayvanların alındığı ortama bırakılması sağlanır.

 

 

 

 

4.10 Stadyum Bakım Onarım Faaliyetleri

 

Statlarımızın bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, organizasyonlardaki aksaklıkların giderilmesi spor kompleksi sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

 

4.11 İşçi Personelin Puantajlarının Tutulması

 

Müdürlüğümüz kadrosunda olan işçi personelin maaşlarını hesaplamak ve özlük işlemlerinin yapılması için puantör tarafından tutulan kayıtlar; İşçi personel müdürlük bünyesinde çalışıyor ise günlük puantajları puantaj defterine işlenir. Diğer müdürlüklerde çalışan işçilerin ise her ayın on ikisinde müdürlüğümüze puantaj cetvelleri gelir. Müdürlük personeli ile diğer personelin tümüne bir puantaj cetveli düzenlenir. Puantör ve müdür tarafından imzalandıktan sonra hesap işleri müdürlüğüne maaşları yapılmak üzere gönderilir. Ayrıca; vizite kağıdının düzenlemesi, işten ayrılan veya emekliliği gelen personelin kıdem tazminatının hesaplanması izinlerinin yazılması vb. personel özlük işlemlerinin takibi puantör tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği

5393 Sayılı Belediye Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Emlak ve İstimlak

Emlak ve İstimlak

Kentte yaşam kalitesini arttırmak, Yaşamı kolaylaştırmak ve içinde yaşamaktan keyif alacağımız bir kent yaratmak, Belediye gelirlerini artırmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak, serdivan da imar planlarının şeffaf ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak ve ölçümler yapılarak doğru ve düzgün kentleşmenin oluşmasına katkıda bulunmaktır. AYrıca Serdivan'ın  kent sistemine kavuşmasını sağlamak, Kent kimliğini oluşturmak, Arsa ve Emlak işlerinde yol gösterici olmak, Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin tümünün sayısal ortama aktarılarak ve bu verilerin akıllandırılması sağlamak

Plan ve Proje

Plan ve Proje

Müdürlüğümüz  Serdivan’in Kentsel Gelişim seviyesini ve Serdivan Halkının yaşam kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan mekanlar, yapılar, tesisler ve şehre değer katan çalışmaları projelendirip tasarlayarak hayata geçmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Zabıta

Zabıta

Zabıta Müdürlüğü; belediyemizin lokomotif birimi konumunda ilçe halkının huzur ve sükûnunu sağlamaya çalışmaktadır. Gerekli her türlü hizmetin yerine getirilmesi için ekiplerimiz; yaya ve motorize olarak ve gerektiğinde emniyet güçleri ile müştereken hareket ederek karşılaştıkları olumsuzluklara yerinde müdahale etmekte ve  hizmetin devamlılığını sağlamaktadır.

Kurslar

Kurslar

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Bünyesinde, kültürel ve sosyal işler yapmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımı yapmakta, özürlü vatandaşlarımız için medikal malzemeler temin etmekte, çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde eğitim ve sağlık çalışmaları yapmakta, Ulusal ve Uluslar arası etkinliklere destek sağlamakta, Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve gecelerde çeşitli etkinlikler yapmakta, piknik, şenlik ve yarışmalar ile çeşitli kültürel organizasyonlar düzenlemektedir. İş arayan vatandaşlarımıza iş bulmaları konusunda yardımcı olmakta ve Meslek Edindirme Kursları düzenlemektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür

İbrahim Doğan Vekalet

Telefon : 444 54 50 - 1601/1602

E-Mail : [email protected]

 

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Bünyesinde, kültürel ve sosyal işler yapmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımı yapmakta, özürlü vatandaşlarımız için medikal malzemeler temin etmekte, çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde eğitim ve sağlık çalışmaları yapmakta, Ulusal ve Uluslar arası etkinliklere destek sağlamakta, Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve gecelerde çeşitli etkinlikler yapmakta, piknik, şenlik ve yarışmalar ile çeşitli kültürel organizasyonlar düzenlemektedir. İş arayan vatandaşlarımıza iş bulmaları konusunda yardımcı olmakta ve Meslek Edindirme Kursları düzenlemektedir.

 

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

 

Bu prosedür Serdivan Belediyesi’nde yapılan Sosyal İncelemeleri, Sosyal Yardımları, Sosyal Destek ve Kültürel Faaliyetler gibi işlemlerin yapılması faaliyetlerini kapsar.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

Faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. Gıda paketleme yerleri, depolar, atölyeler, pide ve lahmacun salonları, her türlü imalat yerleri, oto ve halı yıkma yerleri vb. yerlerdir.

RUHSATLANDIRMA AŞAMALARI

 

 1. İş yeri açmak isteyen ilgili kişi işyerinin iskanı ile birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapar.
 2. Müdürlüğümüz denetim elemanları tarafından işyeri incelenir.
 3. İşyeri açılmak istenen işletme için uygunsa gerekli belgeler tamamlanarak ruhsatlandırma yapılır.


RUHSATLANDIRMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 • İki(2) Adet Vesikalık Fotoğraf (Şirketlerde Yetkili Kişinin Fotoğrafı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketlerde Yetkili Kişinin Cüzdanı)
 • Sabıka kaydı
 • İkametgah Senedi
 • Tapu
 • İskan
 • Kira Kontratı
 • Vergi Levhası (Şubeler İçin Maliye Yoklama Fişi)
 • Çevre Kirliliği Önleyici Rapor (Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından Alınacak)
 • İtfaiye Raporu (İtfaiye Raporu Yazışmaları İskan Belgeniz ile Tarafımızca Yapılacaktır.)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Gerekli İşyerleri İçin)
 • Hijyen Belgesi (Gıda Üretim ve Satış Yerleri, Otel vb.)
 • ÇTV Kaydı (Belediyede Yapılır)
 • Bina Maliklerinin Tamamından Muvafakatname (Mesken İse)
 • Çalışma Belgesi (Yabancı uyruklular için)
 • Noter Onaylı Adi Ortaklık Sözleşmesi (Adi Ortaklar İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • Saski Görüşü (Saski Genel Müdürlüğünden alınacaktır.)
 • Kapasite Raporu (İlgili odadan alınacaktır.)

Not: Faaliyet konusuna göre ek belgeler istenebilir. İşyeri denetiminiz yapılmadan kiralama yapmayınız.

 

 

SIHHİ MÜESSESELER

Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

Bakkallar, Marketler, Şarküteriler, Kuruyemişçiler, Büfeler, Manavlar, Kantinler, Lokantalar, Kafeteryalar, Unlu Mamul Satış Yerleri (imalathaneler hariç), Berberler, Bankalar, Spor Salonları, Bürolar, Mağazalar vb. 

 

RUHSATLANDIRMA AŞAMALARI

 

 1. İş yeri açmak isteyen ilgili kişi işyerinin iskanı ile birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapar.
 2. Müdürlüğümüz denetim elemanları tarafından işyeri incelenir.
 3. İşyeri açılmak istenen işletme için uygunsa gerekli belgeler tamamlanarak ruhsatlandırma yapılır.


RUHSATLANDIRMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 • İki(2) Adet Vesikalık Fotoğraf (Şirketlerde Yetkili Kişinin Fotoğrafı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketlerde Yetkili Kişinin Cüzdanı)
 • İkametgah Senedi
 • Tapu
 • İskan
 • Kira Kontratı
 • Vergi Levhası (Şubeler İçin Maliye Yoklama Fişi)
 • Çevre Kirliliği Önleyici Rapor (Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından Alınacak)
 • İtfaiye Raporu (İtfaiye Raporu Yazışmaları İskan Belgeniz ile Tarafımızca Yapılacaktır.)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Gerekli İşyerleri İçin)
 • Hijyen Belgesi (Gıda Üretim ve Satış Yerleri, Otel vb.)
 • ÇTV Kaydı (Belediyede Yapılır)
 • Bina Maliklerinin Tamamından Muvafakatname (Mesken İse)
 • Çalışma Belgesi (Yabancı uyruklular için)
 • Noter Onaylı Adi Ortaklık Sözleşmesi (Adi Ortaklar İçin)
 • İmza sirküleri (Şirketler İçin)
 • Ticaret sicil gazetesi (Şirketler İçin)

Not: Faaliyet konusuna göre ek belgeler istenebilir. İşyeri denetiminiz yapılmadan kiralama yapmayınız.

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kahvehane, sinema, bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun makinelerinin bulunduğu yerler ve buna benzer her türlü işyeridir.  

 

RUHSATLANDIRMA AŞAMALARI

 

 1. İş yeri açmak isteyen ilgili kişi işyerinin iskanı ile birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapar.
 2. Müdürlüğümüz denetim elemanları tarafından işyeri incelenir.
 3. İşyeri açılmak istenen işletme için uygunsa gerekli belgeler tamamlanarak ruhsatlandırma yapılır.


RUHSATLANDIRMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İki(2) Adet Vesikalık Fotoğraf (Şirketlerde Yetkili Kişinin Fotoğrafı)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketlerde Yetkili Kişinin Cüzdanı)
 • Sabıka kaydı
 • İkametgah Senedi
 • Tapu
 • İskan
 • Kira Kontratı
 • Vergi Levhası (Şubeler İçin Maliye Yoklama Fişi)
 • Çevre Kirliliği Önleyici Rapor (Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından Alınacak)
 • İtfaiye Raporu (İtfaiye Raporu Yazışmaları İskan Belgeniz ile Tarafımızca Yapılacaktır.)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Gerekli İşyerleri İçin)
 • Hijyen Belgesi (Gıda Üretim ve Satış Yerleri, Otel vb.)
 • ÇTV Kaydı (Belediyede Yapılır)
 • Bina Maliklerinin Tamamından Muvafakatname (Mesken İse)
 • Bina Maliklerinin %51’nin Muvafakatnamesi (İşyeri ise)
 • Çalışma Belgesi (Yabancı uyruklular için)
 • Noter Onaylı Adi Ortaklık Sözleşmesi (Adi Ortaklar İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • Emniyet Görüşü (Yazışmaları tarafımızca yapılacaktır.)
 • Mesafe Raporu (Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.)
 • Mesul Müdürlük Belgesi

Not: Faaliyet konusuna göre ek belgeler istenebilir. İşyeri denetiminiz yapılmadan kiralama yapmayınız.

 

Deneme

Deneme hizmeti