Serdivan Tarihi

Fen İşleri Müdürlüğü

MÜDÜR

Muzaffer Şanlı

Telefon : 444 54 50 - 1252/1257

E-Mail : [email protected]

 

Serdivan Belediyesi, hizmet alanı içerisinde yürürlükteki İmar Planına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamaktan, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasından Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamaktan, UKOME AYKOME kararlarını uygulamaktan, kazı ruhsatlarının verilmesi; Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde Encümen kararı doğrultusunda kaçak yapıların yıkılması için İmar ve şehircilik Müdürlüğüne gerekli araç-gereç ve ekipmanları sağlamaktan, kendi müdürlüğü ile alakalı hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten, birimin sunduğu işlemlerle ilgili ihale yoluyla  yapılacak işlerin, hakkedişleri ve kontrollük görevlerini yürütmekten, Serdivan Belediyesine ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarını, onarım tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmaktan, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gelen giden evrak ve dilekçe takibi konularından sorumludur.

 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

Bu prosedür Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün verdiği tüm hizmetleri kapsar.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Alt Yapı               : Yer altı Kanalları (atık su kanalı, yağmur suyu kanalı)

Üst Yapı              : Bordür, Parke, yol Tretuar

Bina İnşaatı         : Belediyeye ait binaların yapım işleri

 

SORUMLULAR

Bu prosedür Fen İşleri Müdürü tarafından hazırlanır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk açısından Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu prosedürün yürütülmesinden müdürlükte görevli olan personel sorumludur. Prosedürün kullanıcıları da müdürlükte görev yapan personeldir.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi

Kamu İhale Kanunu Standart Formları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İl Özel İdareleri ve Belediyeler Arşiv Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanununun ilgili Yönetmelikleri

Kazı Ruhsatı Formu

Daha fazla okumak için tıklayınız