Serdivan Tarihi

Serdivan Tarihi

Serdivan’ın da içinde bulunduğu Sakarya (Adapazarı) bölgesi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunması dolayısıyla eski çağlardan beri sırasıyla Frigler, Bithinyalılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyeti altına bulunmuştur.


Roma Bizans devrinde bugünkü Adapazarı havzasında yerleşim izine rastlanmamaktadır. Bölgenin Osmanlı tarafından fethinden sonra 1300’lü yılların ilk yarısında göçebe Türk boyları buralara yerleşmişlerdir.

Serdivan’ın yerleşim yeri olarak kullanılmasının Adapazarı’ndan daha sonra olduğu belirtilmektedir. İlk olarak 17. yüzyılda buraya yerleştirilen Rum tebaa tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. İlk adının “Petrades” olduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Zaman içinde “Sardovan” ve bugünkü ifadeyle “Serdivan” adı kullanılmaya başlamıştır.

Bugünkü Serdivan yerleşim yerinin kurulması, Lozan Antlaşması çerçevesinde yapılan nüfus mübadelesine bağlıdır. Mübadele sürecinde, Serdivan’da ikamet eden Rum nüfus giderken yerine Müslüman nüfus gelmiştir. Yeni gelenler, Rumların boşalttığı mekânlara değil, yeni bir alana (bugünkü Serdivan) yerleşmiştir.

1923 yılında 400 hane ile (mübadele ile gelen) kurulan Serdivan Köyü’nün bir yerleşim planı yapıldığı bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu yerleşim planında, üç ana yol ve bu yollara çıkan ara sokaklar öngörülmüştür. Ayrıca her evin iki cephesinin yola bakması ve evler ile diğer mekânların birbirlerinin görüşünü engellememesi hedeflenmiştir. Fakat kısa süre sonra salgın hastalık gibi sorunlar nedeniyle Ege Bölgesine göç başlamış ve köyün nüfusu kısa sürede 2/3 oranında azalmıştır. Geride kalanlar ise yerleşim planını ve arazi kullanım ilkelerini uygulamadan yapılaşmayı sürdürmüşlerdir.

Serdivan Köyü daha sonraki yıllarda da göç almaya devam etmiştir. 1928 yılında Arnavutluk, 1934 ve 1951 yıllarında Bulgaristan ve Yugoslavya ile 1948’de Karadeniz Bölgesi’nden gelenlerle nüfusu daha da artmıştır.

Köy statüsünde olan Serdivan’da 2 Şubat 1956 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 12 Eylül 1980 sonrası kurulan Milli Güvenlik Konseyi’nin tüm ülke genelinde il merkezi belediyelerine yakın ya da iç içe geçmiş diğer belediyelerin kaldırılması ve ana belediyeye bağlanmasını öngören 34 sayılı kararı gereği 13 Nisan 1981 tarihinde Adapazarı Belediyesi ile birleştirilmiş ve tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu karardan kısa bir süre sonra, 1 Şubat 1982 yılında tekrar belediye teşkilatı kurulmuştur.

6 Mart 2008 tarih ve 5747 sayılı Kanun ile Serdivan ilçe statüsüne geçmiştir. Kazımpaşa ve Yazlık alt kademe belediyeleri ile Adapazarı Belediyesine bağlı Böşköprü mahallesinin katılımıyla Serdivan Belediyesi’nin görev ve yetki alanı genişlemiştir. Son durum olarak, Serdivan Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi metropoliten alanında yer alan bir ilçe belediyesi olarak varlığını sürdürmektedir.

Ayrıca, 1992 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi kampusu da Serdivan ilçe sınırlarında bulunmaktadır.

Daha fazla okumak için tıklayınız

Serdivan'ın Coğrafi Alanı

Serdivan'ın Coğrafi Alanı

 

Serdivan, Doğu Marmara Bölgesinde Sakarya il merkezinin batısında yer almaktadır. Büyükşehir metropol alanı ve bütünlüğü içinde yer almasından dolayı ilk bakışta farklı bir yerleşim yeri olarak algılanmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, son yıllarda ikamet amacıyla tercih edilen bir yer olmuştur. 

Serdivan ilçesinin tercih edilmesinde, imar düzenlemelerindeki standartların yanında coğrafi yapısının ve ikliminin rolü olduğunu belirtmek gerekir. Serdivan, Adapazarı ovasının uç noktalarındaki tepeler üzerine kuruludur. Söz konusu tepelerin tamamı yapılaşmaya uygun değildir. Bazılarında eğim %35-40 düzeyine ulaşmaktadır. Bununla birlikte tepelerin zemin yapısı; Büyükşehir bütünündeki diğer ilçelere göre iklimindeki nem oranının nispeten düşük olması ve rüzgâr alma durumu; Sapanca Gölü’nün bir kısmının ilçe sınırlarında olması gibi faktörler tercihler üzerinde etkili olmaktadır. 

Serdivan’ın ilçe olmasından sonra, mahalle sayısı ve yüzölçümü artmıştır. Serdivan ilçesinin yüzölçümü 11.331 hektar’dır. Bu alanın tamamı belediye görev alanıdır. Ancak bilindiği gibi orman köylerinin statüsü farklı olduğundan mahalleye dönüştürülememekte ve belediyelerin bir kısım yetkilerini bu alanlarda kullanmaları mümkün olamamaktadır. 

Yeni bağlanan mahallelerle birlikte toplam 14 mahalle ve 10 orman köyü Serdivan’a bağlanmıştır. Orman köyleri ile Serdivan Belediyesi’nin hizmet ilişkisi imar faaliyetleriyle ilgili olarak sürmektedir. Belediye meclisinin istemesi durumunda hizmet ağı genişletilebilecektir. Serdivan Belediyesi kapsamında bulunan mahalleler şunlardır; Arabacıalanı, Aralık, Bahçelievler, Beşköprü, Esentepe, Hamitabat, İstiklal, Kazımpaşa, Kemalpaşa, Köprübaşı, Otuzikievler, Reşadiye, Vatan, Yazlık. 

11.331 hektar büyüklükteki Serdivan’ın, 2.000 hektarlık kısmı orman ve yeşil alandır. Sakarya ili genelinde ormanlık sahanın genel yüzölçümüne oranı %44 civarında iken bu rakam Serdivan için oldukça düşüktür. Serdivan’ın orman ve yeşil alanı oranı %16,8’dir. Ormanların genel niteliği ise bozuk koru ve normal baltalık türündedir. Meşe türü ağaç ağırlıklı olanıdır. 

Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi Serdivan’daki ormanlık alan yüksek bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Rakımın düşük olduğu bölgelerde ise orman yoksa bile meyve ve sebze bahçeleri bulunmaktadır. Kısacası orman ve yeşil alanlara ilişkin resmi rakamlardan çok yüksek miktarda yeşil alan bulunduğu belirtilebilir.

Daha fazla okumak için tıklayınız

Serdivan'ın Kentsel Gelişimi

Serdivan'ın Kentsel Gelişim

Kentlerimizin nüfusu hızla artmaktadır. Kentsel alanların gerek doğal nüfus artışı gerekse fiili nüfus artışı karşısında koruma-kullanma dengesi içinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ifade edilen kentsel gelişmenin sürdürülebilir bir nitelik taşıması gerekmekte ve bu konudaki en önemli görev belediyelere düşmektedir.

Serdivan’ın ilçe statüsü kazanmadan önceki yüzölçümü 25.342.023 m2 (2.500 ha) iken ilçe statüsü kazandıktan sonra yeni bağlanan yerlerle birlikte 113.311.311 m2 (11.331 ha) olmuştur. Yeni bağlanan yerlerin toplam yüzölçümü 87.969.288 m2 (8.796 ha) olarak tespit edilmiştir.

İlçe statüsü öncesi Serdivan genelindeki imarlı alan miktarına bakıldığında Esentepe Mahallesi dahil olmak üzere toplam 18.170.000 m2 (1.817 ha) alanın planlı olduğu görülmektedir. Bu rakam, Serdivan Belediyesinin mera, orman gibi alanların dışında kalan bölgeleri büyük oranda planladığını göstermektedir. Ancak yeni durum ile birlikte planlı olmayan alan sayısı artmış olmaktadır.

Yeni bağlanan yerleşim birimlerinden Selahiye’nin tamamı 3.570.367 m2 olmak üzere planlıdır. Beşköprü toplam 4.709.000 m2 alan içinden 4.243.145 m2, Kazımpaşa toplam 8.375.309 m2 alan içinden 1.796.743 m2, Yazlık ise toplam 21.560.288 m2 alan içinden 5.933.404 m2 planlı alana sahiptir.

Yeni Bağlanan Yerlerin Yüzölçümleri ve Planlı Alan Ölçüleri

Yerleşim Birimi

Yüzölçümleri (m2)

Planlı Alan (m2)

Aşağıdereköy

9.233.048

-

Beşevler

7.356.760

-

Beşköprü

4.709.000

4.243.145

Çubuklu

7.422.529

-

Dağyoncalı

5.221.457

-

Kazımpaşa

8.375.309

1.796.743

Kızılcıklı

4.492.815

-

Kuruçeşme

3.826.464

-

Meşeli

7.314.683

-

Selahiye

3.570.367

3.570.367

Yazlık

21.560.288

5.933.404

Yeşildere

2.996.414

-

Yukarıdereköy

6.599.154

-

Kaynak: Serdivan BelediyesiTablodaki veriler de gösteriyor ki, yeni bağlanan bölgelerin büyük kısmı planlamayı beklemektedir. Önceki durumda Serdivan’ın %71,9’u planlı alan iken yeni durumda sadece %30’u planlı alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son 10 yılda 921 hektarlık alan imara açılmıştır. Söz konusu dönemde (2009 hariç) toplam 1420 adet ruhsat verilmiştir. Bu arada 30 adet inşaat kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılırken, inşaata ruhsatsız başlayan 107 adet yapı için başlangıç aşamasında müdahale edilerek ruhsat verilmiştir. Dolayısıyla, imar uygulamalarında kentsel gelişmenin olumsuz bir seyir izlememesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Gerek uygulama imar planlarının tamamlanma hızı, gerekse yapı kontrol faaliyetleri, Serdivan’ın kentsel gelişmesi için umut vericidir.

Toplam yüzölçümü 11.331 hektar olan Serdivan ilçesinin kentsel altyapı durumuna bakıldığında ilçe sınırları içerisinde olan asfalt yol durumu (Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dahil) 148.585 metredir. 2009 yılı itibariyle 15.485 metre parke yol ve 68.679 metre stabilize yol ilçe sınırları içerisinde inşa edilmiş bulunmaktadır. Hızla yapılaşmanın devam ettiği ilçede, yol miktarının da katlanarak artacağı tahmin edilmektedir.

Serdivan’da bulanan yeşil alan ve parklara gelince, toplamda 125.000 m2 park ve yeşil alan (ormanlar ve özel bahçeler hariç) bulunmaktadır. Bu büyüklüğün, 6 adeti genel park niteliğinde iken 37 adeti de çocuk bahçesidir.

Daha fazla okumak için tıklayınız

Nüfus Hareketleri

Nüfus Hareketleri

Yıllar

Nüfus

Dönemsel Artış Oranı (%)

1962

5.873

-

1965

7.871

34

1970

9.855

25

1975

12.257

24

1980

17.320

41

1985

22.357

29

1990

27.598

23

1997

33.678

22

2002

38.500

14

2007

48.842

26

2008

67.549

38

2009

75.582

11

2010

81.943

8

2011

90.680

10

2012

97.044

7

2013

101.248

4

2014

105.775

4

2015

112.611

6

2016

120731

7

 

Daha fazla okumak için tıklayınız

Serdivan'da Konut ve İş Yeri Bilgileri

Serdivan'da Konut ve İş Yeri Bilgileri

Serdivan’ın, 1999 Marmara Depremi sonrasında nispeten depreme dayanıklı zemin yapısı, düzenli imar uygulamaları gibi nedenlerle Sakarya’nın en çok tercih edilen konut bölgesi olduğu daha önce belirtilmişti. Son 5 yılda (2009 hariç) verilen yapı ruhsatlarından hareket ederek yapılan hesaplamalarda 5.327 adet mesken yapı izni alındığı görülmektedir. Nüfusu ve mevcut bina stoku göz önüne alındığında Serdivan’ın konut amaçlı tercih edilmesine ilişkin somut verilere ulaşmaktayız.

Belediye tarafından gerçekleştirilen SEKOP projesi kapsamında tüm binaların kimlik bilgileri çıkarılmış ve veri tabanı oluşturulmuştur. Ancak yeni katılan belediye ve mahallelere ilişkin bu yönde veri tabanı henüz oluşturulamamıştır.

Serdivan Belediyesi’ne yeni katılan Kazımpaşa ve Yazlık belediyeleri ile Beşköprü Mahallesi hariç, toplam 17.503 konut bulunmaktadır. Yeni katılımlarla birlikte Serdivan sınırlarında bulunan inşaat, bina, işyeri (kamu-özel) ile arsalara ilişkin bilgiler şöyledir:

Tablo : Bina ve Arazi Kullanım Bilgisi

 

 

Mahalle

Niteliği 

 

İnşaat 

Bina

Diğer

Arsa

Arabacıalanı

173

1751

20

2387

Aralık

28

323

51

2

Bahçlievler

67

858

1

633

Beşköprü

87

1350

44

1286

Esentepe

25

509

12

1309

Hamitabat

8

186

5

125

Kazımpaşa

6

275

15

146

Kemalpaşa

143

1178

128

3462

Köprübaşı

186

605

73

508

Orta

94

495

53

519

Otuzikievler

50

983

24

1179

Reşadiye

8

170

1

124

Vatan

139

412

45

273

İstiklal

190

1613

19

2370

TOPLAM

1.204

10.708

491

14.323

 

 

Kaynak: Serdivan Belediyesi, Numarataj Servisi

Daha fazla okumak için tıklayınız

Vatandaş Anketi

Personel Anketi

Dış Paydaş Anketi