Serdivan Tarihi

KAPALI PAZAR ALANI İLANI

1- Başkanlık Makamının 10.01.2020 tarih ve 7-24 sayılı olurları  ile; Mülkiyeti Belediyemize ait Kemalpaşa Mahallesi Karabaş sokak 1427 parselde kayıtlı bulunan, kapalı pazar alanı içerisinde 325 m2 kapalı alanı olan dükkan ve buna bağlı 76 m2 veranda eklentisi olan işyeri, 06.02.2020  Perşembe  günü saat 14.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45’inci maddesine göre yapılacak ihale ile 3(Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Kiraya verilecek işyerinin aylık muhammen kira bedeli 4.800,00 TL.

4-Geçici teminat miktarı 3(üç)yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı 5.250,00 TL.’dır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 06 Şubat 2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak,  Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1-   Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2-   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

         5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Bu belgelerin olmaması halinde, sözleşme imzalamadan önce bu belgeleri yaptırıp Belediyemize ibraz etmek zorundadır.) , nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

               5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

              5.3-   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.           

              5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

               5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

               5.3.3- Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge.                                             

              5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.              

               5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

6-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 250,00 TL.sı karşılığında temin

edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.

7- Kira bedelleri birer aylık dönemler halinde her ayın 10’una kadar peşin olarak Belediye veznesine veya banka hesabına ödemek zorundadır. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.nci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir

8-İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 06.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

          9-İhaleye ilişkin her türlü harç, pul ve ilan bedelleri vs. masraflar istekliye aittir. İhaleye katılacak firma ve şahısların Belediyemize borçlarının bulunmadığını ibraz etmesi gerekmektedir.

10-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                

11-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.                                                                                                                                    

Daha fazla okumak için tıklayınız